Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correlative /kɒ,relətiv/  

 • Tính từ
  tương quan
  (ngôn ngữ) tương liên
  "eitherand "orare correlative conjunctions
  "either và "or" là liên từ tương liên

  * Các từ tương tự:
  correlatively, correlativeness