Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cầu qua lại
    Là cầu của một nước đối với hàng hoá của một nước khác trong quan hệ trao đổi hàng giữa hai nước