Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reciprocal pronoun /risiprəkl'prənaʊn/  

  • (ngôn)
    đại từ tương hỗ (như each other, one another…)