Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xem psych
  Danh từ
  tâm thần

  * Các từ tương tự:
  psychedelic, psychedelically