Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychedelically /,saiki'delikli/  

  • Phó từ
    [tựa như] gây ảo giác
    [một cách] chói chang; [một cách] chói tai