Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychedelic /,saiki'delik/  

 • Tính từ
  gây ảo giác; làm cho đê mê (nói về một số thuốc)
  có màu sắc chói chang; có âm thanh chói tai
  psychedelic music
  nhạc nghe chói tai

  * Các từ tương tự:
  psychedelically