Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tò mò, tọc mạch

    * Các từ tương tự:
    pryingly