Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thịnh vượng lên, phát đạt, phồn vinh lên
    việc kinh doanh buôn bán đang phát đạt

    * Các từ tương tự:
    prosperity, prosperous, prosperously, prosperousness