Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prosperously /'prɒspərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] thịnh vượng, [một cách] phát đạt, [một cách] phồn vinh