Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) sự thiếu thốn' cảnh thiếu thốn
  chịu nhiều thiếu thốn
  a life of privation and misery
  cuộc sống thiều thốn và nghèo khổ
  sự thiếu, sự không có
  she didn't find the lack of a car any great privation
  chị ta thấy không có xe cũng chẳng phải là cái thiếu to tát gì