Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photographic /fəʊtə'græfik/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [thuộc] chụp ảnh
  photographic equipment
  thiết bị chụp ảnh
  nhớ được mọi chi tiết, khác nào như đã ghi vào ảnh (nói về trí nhớ của ai)

  * Các từ tương tự:
  photographically