Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photographically /,fəʊtə'græfikli/  

  • Phó từ
    về mặt nhiếp ảnh
    như là đã ghi vào ảnh, như chụp ảnh