Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dạ dày đầy ắp, bụng đầy ắp
  you're getting quite a paunch
  bụng anh sắp đầy ắp rồi đấy (ví dụ vì uống nhiều bia)

  * Các từ tương tự:
  paunch-mat, paunchiness, paunchy