Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paunchiness /pɔ:nt∫inis/  

  • Danh từ
    tình trạng bụng đầy ắp