Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    có dạ dày đầy ắp; có bụng đầy ắp