Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pot-belly /pɒt'beli/  

  • Danh từ
    (cách viết khác pot)
    bụng phệ
    người bụng phệ