Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corporation /,kɔ:pə'rei∫n/  

 • Danh từ
  hội đồng
  the municipal corporation
  hội đồng đô chính
  (viết tắt Corp) tập đòan, công ty
  nghiệp đòan
  (Anh, đùa) bụng phệ

  * Các từ tương tự:
  corporation tax