Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corporation tax /,kɔ:pə'rei∫n taks/  

  • thuế công ty