Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bài diễn văn
    a funeral oration
    bài điếu văn