Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, thường xấu)
    tràng lời thuyết phục dài dòng
    the salesman's spiel
    tràng lời thuyết phục dài dòng của người bán hàng