Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nỗi lo âu, nỗi lo sợ
    mối nghi ngại, mối nghi ngờ
    tôi nghi ngại thực sự không biết có nên nhận việc này hay không