Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ-(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) mẹ, bà bô, bà via

    * Các từ tương tự:
    materfamilias, material, Material forces of production, materialise, materialism, materialist, materialistic, materialistically, materiality