Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Material forces of production   

  • (Kinh tế) Lực lượng sản xuất vật chất
    Là cụm thuật ngữ được C.Mác sử dụng để xác định nền tảng kinh tế thực tế của một xã hội