Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialism /mə'tiəriəlizəm/  

 • Danh từ
  chủ nghĩa duy vật
  dialectical materialism
  duy vật biện chứng
  historical materialism
  duy vật lịch sử
  (xấu) chủ nghĩa vật chất