Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialise /mə'tiəriəlaiz/  

 • Động từ
  vật chất hoá
  cụ thể hoá; thành sự thật; thực hiện
  kế hoạch không thực hiện được
  hiện ra (hồn ma...)
  duy vật hoá