Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materialist /mə'tiəriəlist/  

  • Danh từ
    người duy vật chủ nghĩa
    người vật chất chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    materialistic, materialistically