Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

materiality /mətiəri'æliti/  

  • Danh từ
    tính vật chất, tính hữu tình; thực chất
    tính trọng đại, tính cần thiết