Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có chồng; có vợ; đã kết hôn
  a married couple
  một cặp vợ chồng
  he's married to a famous writer
  ông ta kết hôn với một bà văn sĩ nổi tiếng
  [thuộc] hôn nhân;[thuộc] vợ chồng
  married life
  đời sống vợ chồng
  (vị ngữ)
  married to something
  (lóng) hiến dâng cho việc gì
  married to one's work
  hiến đời mình cho công việc