Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wedlock /'wedlɒk/  

  • Danh từ
    sự kết hôn
    born out of wedlock
    đẻ ngoài gia thú (con hoang)