Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industrial /in'dʌstriəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] công nghiệp
  industrial workers
  công nhân công nghiệp
  industrial development
  sự phát triển công nghiệp
  industrial diamonds
  kim cương công nghiệp
  an industrial country
  một nước công nghiệp

  * Các từ tương tự:
  industrial accident, industrial action, industrial alcohol, Industrial and Commercial Finance Corporation, industrial arts, Industrial bank, Industrial complex analysis, Industrial concentration, Industrial democracy