Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industrial arts /in'dʌstriəl'ɑ:ts/  

  • Danh từ
    kỹ thuật công nghiệp (dạy ở các trường phổ thông và kỹ thuật)