Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industrial alcohol /in'dʌstriəl'ælkəhɒl/  

  • cồn công nghiệp