Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ngân hàng công nghiệp
    Một tên gọi khác của một CÔNG TY TÀI CHÍNH, chẳng hạn như một tổ chức tạo tín dụng THUÊ MUA