Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industrial accident /in'dʌstriəl'æksidənt/  

  • Danh từ
    tai nạn lao động