Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Industrial democracy   

  • (Kinh tế) Dân chủ công nghiệp+ Một sự mở rộng quá trình ra quyết định trong phạm vi một xí nghiệp từ một nhóm nhỏ theo hướng cho toàn thể lực lượng lam việc