Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

industrial action /in'dʌstriəl'æk∫n/  

  • sự đình công
    đình công