Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Industrial and Commercial Finance Corporation   

  • (Kinh tế) Công ty Tài chính Công nghiệp và Thương mại