Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Industrial complex analysis   

  • (Kinh tế) Phân tích tổ hợp công nghiệp
    Một kỹ thuật được sử dụng trong kế hoạch hoá vùng lãnh thổ, nó tập trung vào phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hoạt động công nghiệp được thực hiện trên cùng một vùng địa l