Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vo ve, kêu o o (sâu bọ...); kêu rền (máy)
  (thông tục) hoạt động mạnh
  (thông tục) mạnh
  a humming blow
  cú đấm mạnh

  * Các từ tương tự:
  humming-bird, humming-top