Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngâm nga (đọc kinh…)
    nói (điều gì) một cách trịnh trọng

    * Các từ tương tự:
    intonement, intoner