Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (ít dùng)
  như strum
  xem strum

  * Các từ tương tự:
  thrummy