Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  máu đông (từ vết thương chảy ra)
  a film with too much gore
  một bộ phim có quá nhiều cảnh đổ máu
  Động từ
  húc bằng sừng
  bị húc chết
  Danh từ
  vạt chéo (áo, buồm, dù…)

  * Các từ tương tự:
  gored