Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có vạt chéo
    a gored skirt
    chiếc váy có vạt chéo