Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) nước dãi, đờm dãi
  (Anh, từ lóng, tục) cái miệng
  shut your gob!
  câm miệng đi!
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  khạc nhổ

  * Các từ tương tự:
  gob-stopper, gobb, gobbet, gobbing, gobble, gobble-de-gook, gobble-stitch, gobbler, gobelin