Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) thanh gỗ đệm

    * Các từ tương tự:
    gobbet, gobbing, gobble, gobble-de-gook, gobble-stitch, gobbler