Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gobble-stitch /'gɔblstitʃ/  

  • Danh từ
    mũi khâu vội