Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gobble-de-gook /'gɔbldigu:k/  

  • Danh từ
    cách viết khác gobble-dy-gook
    (khẩu ngữ) lỗi văn bản hành chính (khó hiểu)