Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đá lấp hố; sự lấp hố; sự lấp đất đá