Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khiếm nhã, sự suồng sã