Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    (từ Mỹ)
    các buổi chiều
    I'm always at home evenings
    các buổi chiều tôi luôn luôn ở nhà